818.788.4664

Hanukka Dinner

Hanukka Dinner

SAVE THE DATE!

Saturday Dec 9th
6:30pm

RSVP by Friday 12/1

bnaihayim@yahoo.com